Ogólne zasady szkolenia

W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Cel i zasady szkolenia obronnego

 1. Zasadniczym celem szkolenia obronnego w Uczelni jest przygotowanie osób i zespołów, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", do kierowania i wykonywania zadań obronnych w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 2. Zasadniczy cel szkolenia zamierza się osiągnąć poprzez:
  • nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań obronnych;
  • poznanie zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych.
 3. Cel szkoleniowy osiąga się poprzez dobór problematyki i sposobu szkolenia odpowiedni do potrzeb uczelni i jednostek nadzorowanych, przedstawianie rzeczywistego stanu w zakresie realizacji zadań obronnych i precyzyjne formułowanie regulacji prawnych.
 4. Cele i zadania szkolenia obronnego zawarte są w następujących dokumentach:
  • Plan działania UR w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej (ochrony ludności) na rok kalendarzowy;
  • Plan szkolenia obronnego i obrony cywilnej na rok kalendarzowy. 
 5. Ustalenia zawarte w ww. planach zobowiązują kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 6. Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę jednostki organizacyjnej - jej strukturę organizacyjno-funkcjonalną, treść zadań obronnych, lokalne zagrożenia, współpracę z władzami wojewódzkimi i samorządowymi, siłami zbrojnymi oraz innymi podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań obronnych.
 7. Szkolenie obronne prowadzi się w formie zajęć teoretycznych, praktycznych i ćwiczeń.

Grupy szkolenia

Pracownicy uczelni i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, realizujący zadania obronne, zostali przydzieleni do następujących grup szkoleniowych:
 • kierownictwo Uczelni;
 • pracownicy zakwalifikowani do szkolenia z obrony cywilnej i powszechne samoobrony;
 • pracownicy realizujące zadania obronne; 
 • obsada Stałego Dyżuru;

Tematyka szkolenia obronnego

 1. Zasady funkcjonowania państwa w okresie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa w czasie wojny.
 2. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa.
 3. Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższanie.
 4. Planowanie operacyjne i programowanie obronne.
 5. Ochrona ludności w warunkach prowadzenia działań obronnych.
 6. Ochrona zabytków kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.
 7. Ochrony informacji niejawnych dotyczących przygotowań obronnych.

W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ (OCHRONY LUDNOŚCI)

Cel i zasady szkolenia

 1. Szkolenie z zakresu obrony cywilnej (ochrony ludności) ukierunkowane jest na osiągnięcie następujących celów:
  • przygotowanie władz uczelni do wykonywania zadań obrony cywilnej (ochrony ludności) wynikających z pełnionych funkcji na zajmowanych stanowiskach;
  • nabywanie umiejętności wykonywania zadań, a także doskonalenie kierowania i zarządzania w sytuacjach zagrożeń;
  • doskonalenie nabytych umiejętności współdziałania podczas planowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
  • przygotowanie zespołów ewakuacyjnych do wykonywania zadań przewidzianych dla nich w planach ewakuacji, a także zadań doraźnych, po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń;
  • przygotowanie pracowników do właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożeń, w tym do wykonywania zadań podczas klęsk żywiołowych i w czasie usuwania ich skutków.
 2. Obowiązkowi szkolenia podlegają:
  • kierownictwo uczelni oraz osoby wykonujące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;
  • pracownicy Uczelni z zakresu powszechnej samoobrony.
 3. Szkolenie w Uczelni realizowane jest w formie:
  • samokształcenia przy wykorzystaniu materiałów opracowanych przez Referat Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych zatytułowanych „Materiały szkoleniowe z zakresu powszechnej samoobrony ludności”, które są dostępne na stronie internetowej Uczelni;
  • szkolenia specjalistycznego na podstawie  planu szkolenia.
 4. Szkolenie ma zapewnić merytoryczne i praktyczne przygotowanie pracowników Uczelni, w tym szczególnie uczelnianych zespołów ewakuacyjnych do wykonywania obowiązków.
 5. System szkolenia w zakresie obronie cywilnej Uczelni obejmuje:
  • kierownictwo Uczelni;
  • ogniwa systemu alarmowania i powiadamiania;
  • pracowników w zakresie powszechnej samoobrony - w cyklu 5-letnim.
 6. Zgodnie z wytycznymi Szefa OC m. Krakowa, główną uwagę skupia się na doskonaleniu systemu reagowania kryzysowego, realizacji zadań związanych z ochroną pracowników i studentów oraz na organizowaniu szkoleń i treningów ewakuacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia terroryzmem. Społeczność akademicka zobowiązana jest do udziału w szkoleniu (podstawowym i doskonalącym) oraz w ćwiczeniach i treningach.
 7. Niezależnie od przyjętego cyklu, szkoleniem w zakresie powszechnej samoobrony obejmuje się wszystkie osoby przyjmowane do pracy w Uczelni.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Monika Marszalik